Forskerlinja på Sandnes vgs

Forskerlinja ved Sandnes vgs gir faglig og teoretisk kunnskap kombinert med evne til å tenke kreativt og nyskapende blir en stadig viktigere utfordring i samfunns- og næringslivet. I en tid der teknologien griper inn på mange områder i arbeidsliv og privatliv, er nyskaping gjennom bruk av teknologi og eksperimentelt arbeid sentralt.  I en tid der teknologien griper inn på mange områder i arbeidsliv og privatliv, er nyskaping gjennom bruk av teknologi og eksperimentelt arbeid sentralt. 

 

HVORFOR VELGE FORSKERLINJA

Forskerlinjen vil være en linje for deg som liker realfag (matematikk og naturfag) og som ønsker å få et godt grunnlag for videre studier. Du velger programområde realfag allerede i vg1 og får gå i den samme klassen hele skoletida på Sandnes vgs

Undervisningen vil bære preg av en større helhet og gir faglig samarbeid på tvers av mange fag. Linjen fokuserer på ulike faglige innfallsvinkler og åpner for mange muligheter videre.

På Forskerlinjen er det utstrakt samarbeid med ulike bedrifter og næringsliv og deler av undervisningen flyttes ut av skolens lokaler via ekskursjoner og bedriftsbesøk

Forskerlinjen gir studiekompetanse med spesielle fagkrav for videre studier som krever realfag. I tillegg til obligatoriske fag får du som elev 5 timer ekstra i løpet av vg1 og vg2. I praksis betyr det at du får et ekstra programfag, teknologi og forskningslære (ToF), som fungerer som et «lim» mellom de andre fagene. Du jobber mer kreativt og praktisk i dette faget sammenlignet med øvrige fag

Det vil være et noe styrt fagvalg på Forskerlinjen, men allikevel stor fleksibilitet. I vg3 vil alle på Forskerlinja få tilbud om å forskuttere fag på Universitetet i Stavanger (UiS). Dersom du har forskuttert fag (matematikk) på ungdomsskolen vil det også være lettere å få til et individuelt løp for deg på denne linjen. Det betyr større faglig bredde eller forskuttering av flere fag på UiS

INNTAK

Forskerlinja ved Sandnes vgs er en egen realfagsklasse som du som elev kan starte i på vg1 Du søker deg først inn på studiespesialisering på Sandnes vgs via VIGO. Etter inntak vil du få spørsmål om du ønsker å søke deg inn på Forskerlinja.

Inntak er basert på karakterer og da med særlig vekt på karakter i fagene naturfag og matematikk

I utgangspunktet søker du deg inn på Forskerlinja for å gå der i 3 år, men du må søke inntak til skolen hvert år gjennom VIGO som andre elever må. Du får prioritert plass på Forskelinja i vg2 og vg3 om du kommer inn på skolen. Om du ønsker å skifte programområde vil du få med deg alle obligatoriske fag og et ekstra 3-timers fag – ToF-X, men du må da skifte klasse. Om du av en eller annen grunn slutter på skolen vil du også ha et «ekstra» fag med deg.

FAG

  VG1 VG2 VG3

Fellesfag

(norsk, engelsk, fremmedspråk,  geografi, samfunnsfag, historie, religion, kroppsøving, matematikk, naturfag)

30 12 15
Realfagsmatematikk (R1 og R2)   5 5
Kjemi 1 1 3  
Fysikk 1   5  
ToF1 3 2  
Programmering (del av IT2, inngår i ToF)   1  
Valgfritt programfag   5 5

ToF2 +10 stp UiS

Innføring i ingeniørfaglig emne

 

Eller

Valgfritt programfag

   

3 (5)

 

 

 

5

Sum 34 33 28 eller 30

 I vg1 har du alle fellesfag, men vi forutsetter at du har realfagsmatematikk/teoretisk matematikk. I tillegg er det 3 timer teknologi og forskningslære (ToF) og en time kjemi i uken.

Kjemi undervises sammen med naturfag og er en start på programfaget kjemi1. Det er i utgangspunktet en del kjemi i naturfag, men en styrker disse temaene med en ekstra time i uken og forskutterer deler av programfaget. På denne måten fordyper du deg og lærer ting bedre fra start. Det betyr også at du slipper å ta disse emnene om igjen i vg2 og fortsetter da med færre timer i faget.

I tillegg har du som elev 3 timer per uke med ToF. Dette er et praktisk fag der en lærer om realfagene gjennom ulike prosjekt. I dette faget tilegner du deg mange kunnskaper, både teoretiske og praktiske. Det er også samarbeid med næringsliv og deler av undervisningen flyttes ut via ekskursjoner og bedriftsbesøk.  I vg1 undervises det i de mål som er for 3-timersfaget ToF-X, men det utvides til programfaget ToF1 med to timer ekstra per uke i vg2. Dersom du av en eller annen grunn ikke skulle fortsette på Forskerlinjen vil du ta få godkjent ToF-X som et ekstra fag

I vg2 forutsetter vi at du har realfagsmatematikk R1, kjemi 1 og fysikk 1. I tillegg fortsetter faget ToF og utvides til programfaget ToF1. I forbindelse med ToF som dette året handler mye om teknologi og sensorer er det lagt inn en time per uke med programmering fra IT2. Dette er nyttig kunnskap både for ToF-faget der du får programmere roboter og elektronikk samt lage sensorer.

I tillegg til de nevnte programfag er det mulig å ha et ekstra programfag. Dette velges fritt fra skolens tilbud og ut fra det du liker og har behov for.

I vg3 må du ha matematikk R2 og et av de øvrige programfagene. Ellers kan du velge fag ut fra det du trives med og det du tenker å bruke fagene til. Det er lagt opp til stor fleksibilitet og siden du har et ekstra fag er det også mulig å forskuttere fag på UiS.

Forskerlinja 2017 from Johan Weltzien
Del denne artikkelen på: