Fraværsordning

Føring av fravær

Formålet med fraværsføring er både å bevisstgjøre elever til å ta ansvar og forstå at en som elev har møte- og meldeplikt, samt sikre et godt system til å få registrert de enkelttimer og hele dager eleven har vært borte fra opplæringen. Rutinene skal bidra til å sikre en mest mulig lik og rettferdig behandling.

 
Rutiner for føring av fravær 
 
 
 
Rutinene for fraværsføring er forankret i:
 
1: Forskrift til Opplæringslova (FOR-2006-06-23-724) sier om fravær:
§ 3-47. Føring av fråvær i vidaregåande opplæring
Alt fråvær skal førast på vitnemålet og kompetansebeviset. Fråvær skal førast i dagar og enkelttimar. Enkelttimar kan ikkje konverterast til dagar.
 
(…)
For inntil samanlagt 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan ein elev krevje at følgjande fråvær ikkje blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset dersom det kan dokumenterast at fråværet skyldast:
 

a) helse- og velferdsgrunnar

 
 

b) arbeid som tillitsvald

 
 

c) politisk arbeid

 
 

d) hjelpearbeid

 
 

e) lovpålagt oppmøte

 
 

f) representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå.

 
(…)
Organisert studiearbeid og skoleadministrative gjeremål etter avtale med faglæraren eller rektor, skal ikkje reknast som fråvær.
Innanfor ramma av 10 skoledagar kan elevar som er medlemmer av andre trussamfunn enn Den norske kyrkja, krevje at inntil to dagar fråvær som er knytt opp mot ei religiøs høgtid, ikkje blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset.
2: Ordensreglement for Rogaland Fylkeskommune (07.06.2011) Kap. 4:
Fråvær som ikkje er avtalt med skolen, og som ikkje er nødvendig som følgje av for eksempel helse- og velferdsgrunnar, kan reknast som brot på ordensreglementet og gi grunnlag for refsingstiltak.
 
 
 
For å imøtekomme kravet i Forskrift til Opplæringslova og RFKs ordensreglement bruker læreren SkoleArena til å registrere fraværet. I tillegg har skolen et eget søknadsskjema for elever som søker om permisjon ved planlagt fravær (på www.sandnes.vgs.no). 
 

 
Hvem gjør hva?
Eleven:  
 

 • registrerer fraværet og årsaken til fraværet i SkoleArena, både fravær som er planlagt og fravær i forbindelse med sykdom. Planlagt fravær legges inn snarest mulig, fravær ved sykdom legges inn den dagen en er hjemme pga. sykdom.
 • legger inn fravær i forbindelse med skolearbeid som er lagt utenfor skolen (ekskursjoner/møter/studietur). Her er det spesielt viktig å være tydelig i kommentarfeltet: feks.: «borte fra undervisning pga. ekskursjon i naturfag».  Kontaktlærer har som oppgave å sette fraværet til «ikke tellende» i etterkant.
 • orienterer seg om fremdriften i faget
 • sender søknad til kontaktlærer om å få slette fravær (jf. §3-47 pkt a-f).

 
Faglærer:
 

 • registrerer fravær på elever som ikke har meldt fra via SkoleArena.
 • registrerer fravær i faget når eleven har meldt om heldagsfravær.
 • sender varsel om fare for manglende karaktergrunnlag ved stort fravær eller fravær fra vurderingssituasjoner.
 • har dialog med elever om fremdrift i fag ved fravær

 
Kontaktlærer (jf. Pkt 2.4 i dokumentet «Kontaktlæreres oppgave»):
 

 • sjekker fraværet til egne elever én gang per uke.
 • registrerer ordensanmerkning (maks. en per dag) hvis fraværet ikke er gjort rede for i Skolearena.
 • haker av for ”skal ikke telles opp” hvis fraværet ikke skal føres på vitnemålet (jf. Pkt a-f i §3-47 i forskrift til Opplæringslova). Kontaktlærer avgjør om dette gjøres fortløpende, eller ved avslutningen av skoleåret.
 • sender varsel ved fare for nedsatt ordenskarakter ved gjentatte ordensanmerkninger.
 • kontakter eleven eller foresatte for  fravær utover tre dager (enten når det ikke er oppgitt årsak eller når eleven har meldt fra om sykdom).

 
Spesielt om fravær ved vurderingssituasjoner
 
§3-3 i Forskrift til Opplæringslova (FOR-2006-06-23-724)
Grunnlaget for vurdering i fag
(…)
Eleven, lærlingen og lærekandidaten skal møte fram og delta aktivt i opplæringa slik at læraren og instruktøren får grunnlag til å vurdere eleven, lærlingen og lærekandidaten sin kompetanse i faget. Læraren og instruktøren skal leggje til rette for at han eller ho får eit tilstrekkeleg grunnlag for å vurdere kompetansen til eleven, lærlingen og lærekandidaten, slik at den retten eleven, lærlingen og lærekandidaten har etter § 3-1, blir oppfylt. Stort fråvær eller andre særlege grunnar kan føre til at læraren ikkje har tilstrekkeleg grunnlag for å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter.
 
Fravær gir ikke automatisk rett til ny prøve, men skolen har et særskilt ansvar for å legge til rette for ny prøve dersom fraværet er knyttet til pkt a-f i § 3-47 (dvs innvilget permisjon/ved sykdom).
 
Det er elevens ansvar å oppsøke faglærer for å avtale ny prøve i forkant av fraværet (eller så snart som mulig). Hvis dette ikke blir gjort,  har faglærer rett, men ikke plikt til, å gi eleven ny prøve når han finner det passende.
 
Ved fravær som ikke er meldt, sender faglærer til vanlig brev til eleven med varsel om IV i faget pga. fravær på vurderingssituasjoner.
 
 
 
 
Om permisjoner og fravær som kan slettes fra vitnemålet
Bakgrunnen for rutinen er Kap.4 i Ordensreglement for Rogaland Fylkeskommune (07.06.2011):
 
Ved planlagt fråvær skal ein søkja om permisjon. Normalt blir det ikkje gitt permisjon til feriereiser.
Søknader om permisjon skal vera grunngitte og innleverast i god tid. Fråvær blir ført dersom det ikkje kjem inn under unntaka i § 3-47 i forskrifta.
 
Hvem gjør hva?
Eleven:
 

 • leverer permisjonssøknad til kontaktlærer (husk dokumentasjon). Dersom eleven er under 18 år, må søknaden underskrives av foresatte.
 • registrerer fraværet i SkoleArena.
 • orienterer seg om fremdriften i faget.

 
 
Faglærer:
 

 • har en dialog med elev og kontaktlærer dersom permisjonen får konsekvenser for fremdriften i opplæringen i faget.
 • har en dialog med elev og kontaktlærer dersom permisjonen gjelder for en periode med vurderingssituasjon i faget.

 
Kontaktlærer:
 

 • mottar søknader om permisjon, og avslår/innvilger søknader på permisjoner på inntil 1 dag. Merk at eleven må (der det er mulig) legge ved dokumentasjon på fraværet (gjelder ikke f.eks ved begravelser).
 • videresender permisjonssøknader til resepsjonen, hvor avdelingsleder for elevsaker vil behandle søknaden.
 • får kopi av svarbrevet fra avdelingsleder for elevsaker for søknader ut over 1 dag.

 
 
 Dersom elever reiser etter å ha fått avslag om permisjon, sender skolen ved avdelingsleder for elevsaker  ut et brev som viser at denne type atferd er i strid med skolens ordensreglement, samt Forskrift til Opplæringsloven. Brevet vil også opplyse om at dersom man velger å reise på tross av avslag på permisjonssøknad, kan dette få konsekvenser for vurdering i atferd.