Til skolens elever!

Vi har en unntakstilstand i landet pga. spredning av koronavirus.  Vi har aldri vært i en tilsvarende situasjon – og vi vet at dere elever har en krevende periode.

Det er krevende å skulle mestre skolearbeidet uten daglig, naturlig kontakt med lærere og medelever. Det krever selvdisiplin å skulle følge undervisningen digitalt,og det kan være mange forstyrrende faktorer rundt en som gjør det vanskelig å få ro til konsentrasjonsarbeid. Vi vet om dette – og håper denne perioden ikke varer for lenge.  Inntrykket er at alle, både elever og ansatte, forsøker å gjøre det beste ut av situasjonen. Mange er kreative og finner fram til løsninger som er fruktbare for begge parter. Det er gledelig – og vi er optimister med tanke på at siste del av skoleåret skal innebære både planmessig og utbytterikt arbeid og læring fram mot eksamen og standpunktkarakterer.  Fra våre myndigheter appelleres det til solidaritet i forhold til tiltak mot pandemien. Vi vil gjerne også appellere til solidaritet med hverandre. Dere elever kan hjelpe hverandre – og skolen vil gjerne hjelpe dere i en problematisk situasjon. Vi bidrar i forhold til hverandre!

For å ivareta dette og sørge for at dere elever kommer best mulig ut av denne perioden, minner vi om noen forhold som må ivaretas.

Fredag 13. mars ble skolen stengt for vanlig undervisning på skolen. I tiden etter dette er det gjort oppslag på skolens nettside at undervisningen følger skolens timeplan – med mindre faglærer avtaler noe annet med elevgruppen. Dette har følgende konsekvenser:

  • Undervisningen blir fra 13. mars gitt som digital undervisning i en eller annen form styrt av faglærer.
  • Undervisningsplanene skal være tydelige og gi klare føringer for hva du skal forberede deg til og utføre av arbeid etter og mellom timene.
  • Vurdering: Skolen skal legge til rette for vurdering. Dette for å kunne gi elevene tilbakemeldinger i forhold til utført/innlevert arbeid – og veiledning for å kunne prestere best mulig. Det betyr også at du som elev må «møte opp» til avtalte vurderingssituasjoner enten disse er skriftlige/digitale eller «live».
  • Pålogging:  Vanlig fraværsføring lar seg ikke gjennomføre i denne perioden. Du må derimot logge deg på avtalt «plattform» til avtalte tider.  Dette er faglærers kontroll av at elevene «møter opp» til skolearbeidet.
  • Sykdom: Blir du syk – av et eller annet, melder du fra til din kontaktlærer om at du ev. ikke er i stand til å følge undervisningen de aktuelle dagene.
  • Egenmelding: Fraværsreglene er endret. I denne perioden skal helsevesenet ikke belastes med utskriving av legeerklæringer, men elever under 18 år benytter egenmelding ved foresatte og elever over 18 år benytter selv egenmelding til kontaktlærer.
  • Oppfølging ved fravær fra undervisningen: Dersom kontaktlærer registrerer eller får informasjon om at du som elev mer eller mindre vedvarende ikke er pålogget og deltar i undervisningen, meldes dette videre til trinnleder som følger dette opp med sosialrådgiver.
  • Ikke vurdering: Uteblir du fra undervisningen og avtalte vurderingssituasjoner, står du i fare for ikke å få vurdering i faget, dette på grunn av at faglærer mangler grunnlag for å gi standpunktkarakter eller årskarakter i gjennomgående fag.

Ved hjelp av disse enkle «kjørereglene» håper vi at tiden framover blir lærerik – på flere måter, til tross for de klare ulempene og utfordringene dere står overfor i denne pandemiperioden.

Med vennlig hilsen

Helge Ledaal
rektor

Til toppen